ورود به سايت
$('#s1').cycle('fade');

 

جنرال کاتالوگ

 

Citizen LED For Lighting

 

سری استاندارد

دانلود مشخصات فنی برای 3000 کلوین با نمود رنگ 70 درصد

محدوده شار خروجی

محدوده جریان

ولتاژ

محدوده توان

مدل

نمای ظاهری

Data Sheet

1201

1202

1203

1204

364-4879 lm

90-920 mA

34.6 V

2.7-39.2 W

CLU028

13.5 x 13.5 x 1.4 mm

Data Sheet

1205

1206

1208

1210

1825-12223 lm

450-2300 mA

34.6 V

15.6-98 W

CLU038

19.0 x 19.0 x 1.4 mm

Data Sheet

1212

1812

1818

4396-32533 lm

1080-4140 mA

34.6 V

52 V

37.4-263.8 W

CLU048

28.0 x 28.0 x 1.4 mm

Data Sheet

1825

3618

13750-65401 lm

1620-4140 mA

52 V

112.3 V

117-526 W

CLU058

38.0 x 38.0 x 1.4 mm


*
تمامی LED  ها دارای محدوده دمای رنگ 2700 تا 5000 کلوین میباشند.
* تمامی
LED  ها دارای محدوده نمود رنگ 65 تا 90 درصد میباشند.
* فایل روشنایی، مناسب استفاده در نرم افزار های طراحی روشنایی، برای یکی از انواع هر سری در رنگ 3000 کلوین ارایه گردیده است.


سری  CLU550 معروف به Monster (هیولا)

دانلود مشخصات فنی

محدوده شار خروجی

محدوده جریان

ولتاژ

محدوده توان

مدل

نمای ظاهری

Data Sheet

59200-71000 lm

2340-4680 mA

103.9 V

243-595 W

CLU550

 

38.0 x 38.0 x 1.4 mm


*
تمامی LED  ها دارای محدوده دمای رنگ 2700 تا 5000 کلوین میباشند.
* تمامی
LED  ها دارای محدوده نمود رنگ 70 تا 80 درصد میباشند.
* فایل روشنایی، مناسب استفاده در نرم افزار های طراحی روشنایی، برای یکی از انواع هر سری در رنگ 3000 کلوین ارایه گردیده است.


 

 

سری شدت بالا

جدول مشخصات فنی

محدوده شار خروجی

محدوده جریان

ولتاژ

محدوده توان

مدل

نمای ظاهری

Data Sheet

500-1700 lm

525-920 mA

9.4 V

31.3

4.9-17.3 W

CLU701

13.5(L) x 13.5(W) mm

Data Sheet

2300-4200 lm

700-920 mA

37.6 V

26.3-41.2 W

CLU711

19(L) x 19(W) mm

Data Sheet

3500-6200 lm

1050-1380 mA

37.6 V

39.5-61.7 W

CLU721

19(L) x 19(W) mm

Data Sheet

6000-11000 lm

1750-2300 mA

37.6 V

65.8-102.4 W

CLU731

28(L) x 28(W) mm

 

تمامی LED  ها دارای محدوده دمای رنگ 2700 تا 5000 کلوین میباشند.
* تمامی
LED  ها دارای محدوده نمود رنگ 65 تا 90 درصد میباشند.
* فایل روشنایی، مناسب استفاده در نرم افزار های طراحی روشنایی، برای یکی از انواع هر سری در رنگ 3000 کلوین ارایه گردیده است.

 

سری توان پایین (SMD)

جدول مشخصات فنی

محدوده شار خروجی

محدوده جریان

ولتاژ

محدوده توان

مدل

نمای ظاهری

Data Sheet

24.9-34.9 lm

80-90 mA

3.2 V

0.256-0.315 W

CLL620

0.8(L) x 2.0(W) x 0.75(H)mm

Data Sheet

17.6-37.7 lm

50-85 mA

3.02 V

0.151-0.289 W

CLL130

1.6(L) x 2.0(W) x 0.75(H)mm

Data Sheet

65-85 lm

50-85 mA

2.87 V

0.187-0.289 W

CLL131

1.6(L) x 2.0(W) x 0.75(H)mm

Data Sheet

19-30.4 lm

60-80 mA

3.1 V

0.186-0.280 W

CLL630

1.05(L) x 2.0(W) x 0.8(H)mm

 

* تمامی LED  ها دارای محدوده دمای رنگ 2700 تا 5000 کلوین میباشند.
*
تمامی LED  ها دارای محدوده نمود رنگ 65 تا 90 درصد میباشند.
*
SMD از سری VIVID هم موجود است.

 


سری 104

دانلود مشخصات فنی

محدوده شار خروجی

محدوده جریان

ولتاژ

محدوده توان

مدل

نمای ظاهری

Data Sheet

250-700 lm

350-720 mA

9.2 V

3.22-7.5 W

CL-L104 (3W)

50.0(L) x 7.0(W) x 1.35(H)mm

Data Sheet

500-1400 lm

700-1440 mA

9.2 V

6.44-15 W

CL-L104 (6W)

50.0(L) x 7.0(W) x 1.35(H)mm

 


*
تمامی LED  ها دارای محدوده دمای رنگ 2700 تا 5000 کلوین میباشند.
* تمامی
LED  ها دارای محدوده نمود رنگ 65 تا 90 درصد میباشند.
* فایل روشنایی، مناسب استفاده در نرم افزار های طراحی روشنایی، برای یکی از انواع هر سری در رنگ 3000 کلوین ارایه گردیده است.

 

جنرال کاتالوگ

 

Citizen LED For Lighting

 

سری استاندارد

دانلود مشخصات فنی برای 3000 کلوین با نمود رنگ 70 درصد

محدوده شار خروجی

محدوده جریان

ولتاژ

محدوده توان

مدل

نمای ظاهری

Data Sheet

1201

1202

1203

1204

364-4879 lm

90-920 mA

34.6 V

2.7-39.2 W

CLU028

13.5 x 13.5 x 1.4 mm

Data Sheet

1205

1206

1208

1210

1825-12223 lm

450-2300 mA

34.6 V

15.6-98 W

CLU038

19.0 x 19.0 x 1.4 mm

Data Sheet

1212

1812

1818

4396-32533 lm

1080-4140 mA

34.6 V

52 V

37.4-263.8 W

CLU048

28.0 x 28.0 x 1.4 mm

Data Sheet

1825

3618

13750-65401 lm

1620-4140 mA

52 V

112.3 V

117-526 W

CLU058

38.0 x 38.0 x 1.4 mm


*
تمامی LED  ها دارای محدوده دمای رنگ 2700 تا 5000 کلوین میباشند.
* تمامی
LED  ها دارای محدوده نمود رنگ 65 تا 90 درصد میباشند.
* فایل روشنایی، مناسب استفاده در نرم افزار های طراحی روشنایی، برای یکی از انواع هر سری در رنگ 3000 کلوین ارایه گردیده است.


سری  CLU550 معروف به Monster (هیولا)

دانلود مشخصات فنی

محدوده شار خروجی

محدوده جریان

ولتاژ

محدوده توان

مدل

نمای ظاهری

Data Sheet

59200-71000 lm

2340-4680 mA

103.9 V

243-595 W

CLU550

 

38.0 x 38.0 x 1.4 mm


*
تمامی LED  ها دارای محدوده دمای رنگ 2700 تا 5000 کلوین میباشند.
* تمامی
LED  ها دارای محدوده نمود رنگ 70 تا 80 درصد میباشند.
* فایل روشنایی، مناسب استفاده در نرم افزار های طراحی روشنایی، برای یکی از انواع هر سری در رنگ 3000 کلوین ارایه گردیده است.


 

 

سری شدت بالا

جدول مشخصات فنی

محدوده شار خروجی

محدوده جریان

ولتاژ

محدوده توان

مدل

نمای ظاهری

Data Sheet

500-1700 lm

525-920 mA

9.4 V

31.3

4.9-17.3 W

CLU701

13.5(L) x 13.5(W) mm

Data Sheet

2300-4200 lm

700-920 mA

37.6 V

26.3-41.2 W

CLU711

19(L) x 19(W) mm

Data Sheet

3500-6200 lm

1050-1380 mA

37.6 V

39.5-61.7 W

CLU721

19(L) x 19(W) mm

Data Sheet

6000-11000 lm

1750-2300 mA

37.6 V

65.8-102.4 W

CLU731

28(L) x 28(W) mm

 

تمامی LED  ها دارای محدوده دمای رنگ 2700 تا 5000 کلوین میباشند.
* تمامی
LED  ها دارای محدوده نمود رنگ 65 تا 90 درصد میباشند.
* فایل روشنایی، مناسب استفاده در نرم افزار های طراحی روشنایی، برای یکی از انواع هر سری در رنگ 3000 کلوین ارایه گردیده است.

 

سری توان پایین (SMD)

جدول مشخصات فنی

محدوده شار خروجی

محدوده جریان

ولتاژ

محدوده توان

مدل

نمای ظاهری

Data Sheet

24.9-34.9 lm

80-90 mA

3.2 V

0.256-0.315 W

CLL620

0.8(L) x 2.0(W) x 0.75(H)mm

Data Sheet

17.6-37.7 lm

50-85 mA

3.02 V

0.151-0.289 W

CLL130

1.6(L) x 2.0(W) x 0.75(H)mm

Data Sheet

65-85 lm

50-85 mA

2.87 V

0.187-0.289 W

CLL131

1.6(L) x 2.0(W) x 0.75(H)mm

Data Sheet

19-30.4 lm

60-80 mA

3.1 V

0.186-0.280 W

CLL630

1.05(L) x 2.0(W) x 0.8(H)mm

 

* تمامی LED  ها دارای محدوده دمای رنگ 2700 تا 5000 کلوین میباشند.
*
تمامی LED  ها دارای محدوده نمود رنگ 65 تا 90 درصد میباشند.
*
SMD از سری VIVID هم موجود است.

 


سری 104

دانلود مشخصات فنی

محدوده شار خروجی

محدوده جریان

ولتاژ

محدوده توان

مدل

نمای ظاهری

Data Sheet

250-700 lm

350-720 mA

9.2 V

3.22-7.5 W

CL-L104 (3W)

50.0(L) x 7.0(W) x 1.35(H)mm

Data Sheet

500-1400 lm

700-1440 mA

9.2 V

6.44-15 W

CL-L104 (6W)

50.0(L) x 7.0(W) x 1.35(H)mm

 


*
تمامی LED  ها دارای محدوده دمای رنگ 2700 تا 5000 کلوین میباشند.
* تمامی
LED  ها دارای محدوده نمود رنگ 65 تا 90 درصد میباشند.
* فایل روشنایی، مناسب استفاده در نرم افزار های طراحی روشنایی، برای یکی از انواع هر سری در رنگ 3000 کلوین ارایه گردیده است.

CopyRight 2010 By NZD Consulting
Web Design by FaraTech Data Proccessing