ورود به سايت
$('#s1').cycle('fade');

شرکت NZD در جهت سهولت استفاده از LEDهای Citizen درایورهای مختلفی که با مشخصات فنی LEDها سازگار هستند را در جداول زیر معرفی مینماید.
همچنین شرکت
NZD نماینده و تامین کننده درایور Kegu میباشد.
در صورت نیاز به مشاوره در مورد درایو کردن
LED های Citizen با واحد فنی تماس بگیرید.

 

 

 

Citizen New COBs

KEGU

MEAN WELL

Tridonic

KLITE

سری CLL012

2.7-6.7 W

9.06 V

300-600 mA

295-385 lm

KED03W350R01

(6-12V)(one module)

KED06W350R06

(12-21V) (two module)

KED09W350R06

(18-32V) (three module)

 

×

LCI 005/0350 E020

(350 mA,8-15V,5W)

x

سری CLL022

4.3-21.5 W

36.2 V

120-480 mA

360-1270 lm

KED03W350R01

(6-12V)(one module)

KED06W350R06

(12-21V) (two module)

KED09W350R06

(18-32V) (three module)

APC-12-350(12W)

APC-12-350(12W)

LCI 10W 150mA–400mA

TOP C (18-40V,250mA)

LCI 10W 150mA–400mA

TOP C (21.6-48V,175mA)

LCI 10W 150mA–400mA

TOP C (21.6-48V,150mA)

Const current=350 mA (14-40V, 12W)

سری CLL032

10.9-64.4 W

36.2 V

300-1440 mA

900-3715 lm

KED 12W350R17

(27V-42V)(9-15W)

KED24W550R07E-1

(24-44V)

APC-12-350(12W)
 LPH-18-36(18W)
 LPH-18-36(18W)

PLN-30-36(30.2W)
APC-35-1050(34.7W)

LCI 35W 700mA

TEC lp (25-50V)

LCI 20W 350mA–900mA

TOP C (550 mA, 16-36.4V)

LCI 20W 350mA–900mA

TOP C (550 mA, 16-36.4V)

Const current=0.70 mA (28-43V, 30W)

Const current=0.50 mA (14-40 V, 20W)

Const current=350 mA (14-40V, 12W)

سری CLL042

39.1-144.9 W

39.1-58.8 V

1080-2160 mA

3205-8310 lm

X

HLG-40H-36A(40.32W)
 HLN-60H-54A(62.1W)

LCI 60W 1050mA

TEC C (31-57V)

LCAI 65W 900mA–1750mA ECO lp (Vmax: 54.5, i-select=42.2KΩ)

LCI 42W 1050mA TEC C

(20-40V Vmax: 50)

x

سری CLL052

79.1-200.5 W

52.7-54.9 V

1500-3000 mA

8460-10850 lm

X

CEN-100-54(95.58W)
 HLG-100H-48A(96W)

LCAI 100W 900mA–1750mA

(1500mA) ECO C

x

سری CL-L104 (3وات)

3.22-7.5 W

9.2 V

350-720 mA

250-385 lm

KED03W350R01

(6-12V)(one module)

KED06W350R06

(12-21V)(two module)

×

LCI 005/0350 E020

(350 mA, 8-15V, 5W)

x

سری CL-L104 (6وات)

6.44-15 W

9.2 V

700-1440 mA

500-760 lm

KED10W700R06(6-14V)

APC-12-700(12.6W)

LCI 10W 350mA–900mA

TOP C (750 mA, 6 V – 13.3V)

Const current=350 mA (14-40V, 12W)

 


شرکت NZD در جهت سهولت استفاده از LEDهای Citizen درایورهای مختلفی که با مشخصات فنی LEDها سازگار هستند را در جداول زیر معرفی مینماید.
همچنین شرکت
NZD نماینده و تامین کننده درایور Kegu میباشد.
در صورت نیاز به مشاوره در مورد درایو کردن
LED های Citizen با واحد فنی تماس بگیرید.

 

 

 

Citizen New COBs

KEGU

MEAN WELL

Tridonic

KLITE

سری CLL012

2.7-6.7 W

9.06 V

300-600 mA

295-385 lm

KED03W350R01

(6-12V)(one module)

KED06W350R06

(12-21V) (two module)

KED09W350R06

(18-32V) (three module)

 

×

LCI 005/0350 E020

(350 mA,8-15V,5W)

x

سری CLL022

4.3-21.5 W

36.2 V

120-480 mA

360-1270 lm

KED03W350R01

(6-12V)(one module)

KED06W350R06

(12-21V) (two module)

KED09W350R06

(18-32V) (three module)

APC-12-350(12W)

APC-12-350(12W)

LCI 10W 150mA–400mA

TOP C (18-40V,250mA)

LCI 10W 150mA–400mA

TOP C (21.6-48V,175mA)

LCI 10W 150mA–400mA

TOP C (21.6-48V,150mA)

Const current=350 mA (14-40V, 12W)

سری CLL032

10.9-64.4 W

36.2 V

300-1440 mA

900-3715 lm

KED 12W350R17

(27V-42V)(9-15W)

KED24W550R07E-1

(24-44V)

APC-12-350(12W)
 LPH-18-36(18W)
 LPH-18-36(18W)

PLN-30-36(30.2W)
APC-35-1050(34.7W)

LCI 35W 700mA

TEC lp (25-50V)

LCI 20W 350mA–900mA

TOP C (550 mA, 16-36.4V)

LCI 20W 350mA–900mA

TOP C (550 mA, 16-36.4V)

Const current=0.70 mA (28-43V, 30W)

Const current=0.50 mA (14-40 V, 20W)

Const current=350 mA (14-40V, 12W)

سری CLL042

39.1-144.9 W

39.1-58.8 V

1080-2160 mA

3205-8310 lm

X

HLG-40H-36A(40.32W)
 HLN-60H-54A(62.1W)

LCI 60W 1050mA

TEC C (31-57V)

LCAI 65W 900mA–1750mA ECO lp (Vmax: 54.5, i-select=42.2KΩ)

LCI 42W 1050mA TEC C

(20-40V Vmax: 50)

x

سری CLL052

79.1-200.5 W

52.7-54.9 V

1500-3000 mA

8460-10850 lm

X

CEN-100-54(95.58W)
 HLG-100H-48A(96W)

LCAI 100W 900mA–1750mA

(1500mA) ECO C

x

سری CL-L104 (3وات)

3.22-7.5 W

9.2 V

350-720 mA

250-385 lm

KED03W350R01

(6-12V)(one module)

KED06W350R06

(12-21V)(two module)

×

LCI 005/0350 E020

(350 mA, 8-15V, 5W)

x

سری CL-L104 (6وات)

6.44-15 W

9.2 V

700-1440 mA

500-760 lm

KED10W700R06(6-14V)

APC-12-700(12.6W)

LCI 10W 350mA–900mA

TOP C (750 mA, 6 V – 13.3V)

Const current=350 mA (14-40V, 12W)

 


CopyRight 2010 By NZD Consulting
Web Design by FaraTech Data Proccessing